Leeg

Totaal: €0,00
the store

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Firehose

Identiteit van de ondernemer

Firehose

Allard Piersonstraat 11-1

1053 ZX AMSTERDAM

Telefoonnummer: 00 31 06 48279194

E-mailadres: caspar@fire-hose.nl

KvK-nummer: 34336366

BTW-nummer: 820700368B01

Bank: Triodos
IBAN: NL17 TRIO 0390 2035 72
BIC: TRIONL2U

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Firehose zijn bij uitsluiting van eventuele
andere
algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden
zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de
toepasselijkheid van
deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen
onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten
ten behoeve van
Firehose worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Firehose ingeschakelde
tussenpersonen
en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Firehose zijn vrijblijvend. Firehose behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Firehose.
Firehose is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Firehose dit mee binnen vier (4) werkdagen
na ontvangst van de bestelling.
2.4 Vanaf het moment van acceptatie van uw bestelling door Firehose worden de door u bestelde
artikelen gedurende zeven
(7) dagen voor u gereserveerd indien het een bestelling binnen Nederland betreft. In geval van
speciale acties of aanbiedingen
kunnen andere termijnen gelden.
2.5 Annulering van uw bestelling dient te geschieden binnen 48 uur na het doen van de bestelling.
Na ommekomst van deze
termijn is de koopovereenkomst definitief en bent u in beginsel betalingsplichtig. Firehose heeft
het recht eventueel gemaakte
kosten, waaronder bank- en transactiekosten, alsdan aan u in rekening te brengen c.q. op de
restitutie van uw aankoopbedrag
in mindering te brengen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en
exclusief handlings-
en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk
overeengekomen.
Voor bestellingen binnen Nederland geldt een bijdrage in de verzendkosten conform de tarieven van
TNT postpakketdienst.
Voor bestellingen uit andere landen is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het
gewicht van de
bestelling. Worden artikelen geruild en/of geretourneerd, dan worden de verzendkosten alsnog in
rekening gebracht.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen indien het
leveringen binnen
Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na de besteldatum indien het leveringen buiten Nederland
betreft, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan
uw bestelling kunnen
nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum
van betaling de datum
van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Firehose.
3.4 Overschrijding van bovengenoemde termijn geeft Firehose het recht het /de betreffende artikel(en)
terug in de winkel
te plaatsen en niet langer gereserveerd te houden.
3.5 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden
in verzuim en bent
u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande
bedrag verschuldigd.
Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Firehose, bent u een bedrag van vijftien euro ( € 15) aan
administratiekosten
verschuldigd en als Firehose haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten
verschuldigd. Deze
incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Firehose
behoudt zich
het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 4. Levering

4.1. Firehose streeft ernaar om bestellingen binnen vijf, doch uiterlijk veertien werkdagen
na ontvangst van
de betaling of een akkoord van Multisafepay te versturen. De bestelling wordt verzonden naar het
laatstelijk door u bij
Firehose opgegeven huisadres. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (plm. 7 werkdagen)
na verzending
heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit per omgaande, per e-mail
te melden.
Reclames, na ommekomst van deze periode gedaan, worden niet in behandeling genomen.
4.2 De door Firehose opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn
geeft u geen recht op schadevergoeding .
4.3 Versturen geschiedt voor uw eigen rekening en risico en geschiedt via TNT- Post. Hiervoor gelden
de voorwaarden
van TNT- Post. U kunt desgewenst aangeven dat de verzending aangetekend dient te geschieden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst
aan Firehose verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op
het moment van de
aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien
dit niet het geval is, dient u Firehose daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie (3)
werkdagen
na aflevering van het artikel per e-mail via caspar@fire-hose.nl gemotiveerd kennis te geven. Indien
binnen deze termijn door
Firehose geen e-mail of anderszins schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Firehose geacht ten
aanzien van het geleverde
volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Reclames, gedaan na deze termijn worden dan
ook niet meer in behandeling
genomen.
6.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Firehose
de keuze de
desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel
de factuurwaarde
daarvan te restitueren. Eventuele ( werkelijke ) verzendkosten zijn voor uw rekening.
6.3 In de EU heeft u het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van online-aankopen en van
andere aankopen die u niet
in een winkel gedaan heeft (bijv. telefonisch of aan de deur). Deze bedenktijd verloopt na 14 dagen,
gerekend vanaf de dag
waarop u uw producten ontvangen heeft. Als de bedenktijd verstrijkt op een niet-werkdag, wordt
hij verlengd tot de
eerstvolgende werkdag. U kunt binnen deze periode uw bestelling ongedaan maken, ongeacht de
reden, zelfs als u gewoon
van gedachte bent veranderd.
6.4 Het kan zijn dat uw gekochte product niet precies dezelfde kleur heeft als op de foto op onze
website. Dit kan komen
door de belichting van de foto. Bovendien hebben niet alle brandslangen dezelfde rode of gele kleur.
6.5 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Firehose kan
echter geen garanties
geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Wij doen er alles aan
om de site zo actueel
mogelijk te houden. Het kan evenwel voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is.
In dat geval nemen wij
zo spoedig mogelijk contact met u op. Firehose is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste
en/of onvolledige
informatie in haar website of mailings.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen
en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen
u en Firehose, dan
wel tussen Firehose en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Firehose,
zijn wij niet aansprakelijk,
tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Firehose.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Firehose in geval van overmacht
het recht om, naar
eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst
te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Firehose gehouden is tot
enige schadevergoeding,
tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Firehose kan worden
toegerekend, omdat zij
niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor
haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van
toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden
verklaard zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Firehose en de klant
zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde
bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen
in acht worden genomen.
9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in Nederland.